سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

من

من از خودم مراقبت میکنم

من اول کارهای خودم رو انجام میدم

من میتونم شکست بخورم چون که انسانم

بعد از شکست خودم رو سرزنش نمی کنم

اگر بقیه هم اومدند سرزنش کنند، بگو من به اندازه کافی حال خودم بد هست

من حرف میزنم

من اگر چیزی رو نخواستم، میگم نمیخوام

من اگر چیزی رو خواستم میگم من این رو میخوام

من مهمم خواسته هام مهمه، نیازهام مهمه

من در جهت رشد خودم و پیشرفت خودم سعی می کنم

من هر روز یک کاری برای دل خودم انجام میدم

من چه کارهایی دوست دارم؟ من نقاشی کردن رو دوست دارم. من انجام کارها با دست رو دوست دارم. من موسیقی اروم رو دوست دارم. من اشپزی رو دوست دارم.

من از این ها حمایت میکنم. قاطع می گویم من این ها رو دوست دارم.

اگر کسی مسخره کرد، سکوت نمی کن. جوابش رو می دهم و میگویم قاطع، من این رو دوست دارم.

هیس هایی که بابا به تو می گفت اشتباه بود. تو حق داری حرف بزنی. اگر به شما گفت هیچی نگو، محترمانه بگو اگر شما میخواهید سکوت کنید، سکوت کنید. من نمیخوام. لطفا دیگر به من هم نگویید. من حق دارم حرق بزنم. من ح دارم از حق و حقوقم دفاع کنم. قرار نست چون حال دیگران بد میشه یا داد و بیداد می کنند، من عقب نشینی کنم و هرچی اون ها میگویند، بشود. کار اون ها اشتباه هست. اگر عصبانی شد، می گویم چرا داد میزنی یا چرا صدات رو بالا میبری بالا؟ کار شما اشتباه هست.

وقتی دو نفر دارند با هم صحبت می کنند، به من مربوط نمیشه. فقط دارند صحبت میکنند. به من مربوط نمی شه. فقط صدا یه صوته و چیزی بیشتر نیست. به من مربوط نمیشه. خیلی از وقتا دو نفر با هم صحبت کردند و دعوا نشده. به من مربوط نمیشه. اگر هم دعوا بشه باز هم به من مربوط نمیشه. دعوا فقط یه صدای بلند هست که صدا یه صوت هست. صوت هم چیز خاصی نیست. باز هم به من مربوط نمیشه. وظیفه من مراقبت از ادم ها نیست. وظه من اروم کردن فضا نیست. پس باز هم به من مربوط نمیشه. همیشه با دعوا حال مامانم من بد نشده خیلی وقت ها اصلا حال مامانم من بد نشده، به منن مربوط نمشه. اگر هم حال مامانم من بد بشه اتفاق خاصی نیفتاذه بعد از دوز حالش خوب میشه. به من مربوط نمیشه.وظیفه من هم مراقبت از هیچ کس نیست. چون ادم ها بالغ هستند و هرکس باید از خودش مراقبت کنه. به من مربوط نمیشه. زهره و بابام هم هستند. هرکس بیرون از اتاق هست، میتونه از مامان مراقبت کنه. به من مربوط نمیشه. کلا دو نفر صحبت میکنند به من مربوط نمیشه. به این همه دلیل. من کارهای خودم رو انجام میدم.