سفارش تبلیغ
صبا
هیچ مال از خرد سودمندتر نیست ، و هیچ تنهایى ترسناکتر از خود پسندیدن ، و هیچ خرد چون تدبیر اندیشیدن ، و هیچ بزرگوارى چون پرهیزگارى ، و هیچ همنشین چون خوى نیکو ، و هیچ میراث چون فرهیخته شدن ، و هیچ راهبر چون با عنایت خدا همراه بودن ، و هیچ سوداگرى چون کردار نیک ورزیدن ، و هیچ سود چون ثواب اندوختن ، و هیچ پارسایى چون باز ایستادن هنگام ندانستن احکام ، و هیچ زهد چون نخواستن حرام ، و هیچ دانش چون به تفکر پرداختن ، و هیچ عبادت چون واجبها را ادا ساختن ، و هیچ ایمان چون آزرم و شکیبایى و هیچ حسب چون فروتنى ، و هیچ شرف چون دانایى ، و هیچ عزت چون بردبار بودن ، و هیچ پشتیبان استوارتر از رأى زدن . [نهج البلاغه]
 
یکشنبه 97 فروردین 19 , ساعت 9:26 عصر
نوشته شده توسط زهرا | نظرات دیگران [ نظر] 
یکشنبه 97 فروردین 19 , ساعت 8:31 عصر
نوشته شده توسط زهرا | نظرات دیگران [ نظر] 
یکشنبه 97 فروردین 19 , ساعت 8:23 عصر
نوشته شده توسط زهرا | نظرات دیگران [ نظر] 
یکشنبه 97 فروردین 19 , ساعت 9:47 صبح
نوشته شده توسط زهرا | نظرات دیگران [ نظر] 
شنبه 97 فروردین 18 , ساعت 10:24 عصر
نوشته شده توسط زهرا | نظرات دیگران [ نظر] 
شنبه 97 فروردین 18 , ساعت 12:30 عصر
نوشته شده توسط زهرا | نظرات دیگران [ نظر] 
جمعه 97 فروردین 17 , ساعت 10:28 صبح
نوشته شده توسط زهرا | نظرات دیگران [ نظر] 
پنج شنبه 97 فروردین 16 , ساعت 11:9 صبح
نوشته شده توسط زهرا | نظرات دیگران [ نظر] 
چهارشنبه 97 فروردین 15 , ساعت 12:46 عصر
نوشته شده توسط زهرا | نظرات دیگران [ نظر] 
سه شنبه 97 فروردین 14 , ساعت 10:11 عصر
نوشته شده توسط زهرا | نظرات دیگران [ نظر] 
<      1   2   3   4   5   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ